Ham Sab Umeed Say Hain: Is kursi ke pane ko hum aik hain hum aik hain Hum ...

Ham Sab Umeed Say Hain: Is kursi ke pane ko hum aik hain hum aik hain Hum ... : Is kursi ke pane ko hum aik hain hum aik hain Hum Sab Umeed ...

Ham Sab Umeed Say Hain: Is kursi ke pane ko hum aik hain hum aik hain Hum ...: Is kursi ke pane ko hum aik hain hum aik hain Hum Sab Umeed Say Hain Parody Song    

COMMENTS